(*BETA*) Bảng giá UPCOM ngày 20/09/2017 (Cập nhật lúc ): HSI 0.00-1.70 (0.00 );  IFS 12.50-12.50 (+1.60 );  MTG 0.00-4.00 (0.00 );  VST 0.00-1.10 (0.00 );  BT6 5.20-5.20 (0.00 );  BTC 0.00-42.00 (0.00 );  CAD 0.00-1.10 (0.00 );  CNT 0.00-2.00 (0.00 );  CYC 1.80-1.80 (0.00 );  DCT 0.00-1.30 (0.00 );  DDM 0.00-0.90 (0.00 );  HBD 0.00-16.60 (0.00 );  HLA 0.00-0.50 (0.00 );  MIC 0.00-4.50 (0.00 );  MMC 0.00-1.00 (0.00 );  PPG 0.00-1.80 (0.00 );  PTM 0.00-25.50 (0.00 );  PVA 0.00-0.60 (0.00 );  S12 1.10-1.10 (-0.10 );  S96 0.00-0.80 (0.00 );  SCC 0.00-2.50 (0.00 );  SD3 4.60-4.60 (-0.10 );  SD8 0.00-0.60 (0.00 );  SDJ 14.60-14.60 (+1.90 );  SDY 0.00-6.50 (0.00 );  TTP 0.00-30.10 (0.00 );  VFC 0.00-8.70 (0.00 );  VKP 0.00-0.30 (0.00 );  VNA 1.20-1.20 (0.00 );  VSG 0.00-1.70 (0.00 );  CFC 0.00-11.20 (0.00 );  DDN 16.00-16.00 (0.00 );  HIG 6.00-6.00 (+0.10 );  VTA 7.00-7.00 (+0.20 );  TGP 8.90-7.80 (+0.55 );  BHC 0.00-2.80 (0.00 );  BHV 0.00-4.90 (0.00 );  CID 3.40-3.40 (-0.60 );  CTN 0.00-0.80 (0.00 );  DAC 0.00-6.60 (0.00 );  DTC 0.00-18.20 (0.00 );  HBD 0.00-0.00 (0.00 );  HPB 11.90-11.90 (-2.00 );  V15 0.00-0.50 (0.00 );  VHH 0.00-2.60 (0.00 );  PTG 0.00-1.60 (0.00 );  PTH 0.00-10.00 (0.00 );  PTP 0.00-12.60 (0.00 );  PTT 0.00-3.50 (0.00 );  PX1 0.00-10.00 (0.00 );  S33 0.00-27.50 (0.00 );  SCO 0.00-2.30 (0.00 );  SDI 57.00-57.00 (0.00 );  SDK 27.00-27.00 (-0.50 );  SDV 14.50-13.90 (-0.30 );  SGS 12.70-12.70 (+1.20 );  SMB 28.20-28.00 (-0.10 );  SPC 0.00-25.00 (0.00 );  SPD 0.00-7.40 (0.00 );  SSF 0.00-10.00 (0.00 );  STS 0.00-35.00 (0.00 );  STU 0.00-28.00 (0.00 );  STV 0.00-18.10 (0.00 );  SWC 13.30-13.20 (+0.65 );  TBT 0.00-2.70 (0.00 );  TDS 10.30-10.30 (+0.10 );  TIS 11.80-11.80 (+0.10 );  TMW 0.00-9.20 (0.00 );  TNB 6.90-6.90 (+0.90 );  TNM 0.00-4.30 (0.00 );  TNY 0.00-8.00 (0.00 );  TTG 0.00-6.00 (0.00 );  TTR 0.00-25.50 (0.00 );  TVG 0.00-0.90 (0.00 );  UDJ 0.00-5.80 (0.00 );  VCA 0.00-10.40 (0.00 );  VCT 0.00-5.30 (0.00 );  VDN 0.00-10.10 (0.00 );  VDT 27.00-27.00 (+3.00 );  VHF 0.00-17.30 (0.00 );  VIR 10.00-10.00 (-1.00 );  VKD 26.20-26.20 (+3.40 );  VNX 0.00-3.00 (0.00 );  VPC 0.00-1.10 (0.00 );  VQC 0.00-10.90 (0.00 );  VT1 0.00-12.80 (0.00 );  VTA 0.00-0.00 (0.00 );  VTI 0.00-1.90 (0.00 );  WSB 53.80-53.80 (-0.10 );  WTC 0.00-2.20 (0.00 );  SJM 1.10-1.10 (0.00 );  SRB 0.00-1.60 (0.00 );  STL 0.00-1.20 (0.00 );  TLT 18.10-18.00 (+0.05 );  V11 0.00-0.60 (0.00 );  VBH 0.00-15.50 (0.00 );  VC5 0.00-0.70 (0.00 );  VFR 8.70-8.70 (0.00 );  VSP 0.00-1.10 (0.00 );  YBC 0.00-15.70 (0.00 );  ABI 0.00-29.90 (0.00 );  PEC 0.00-10.00 (0.00 );  PJS 0.00-13.00 (0.00 );  PMT 4.30-4.30 (+0.50 );  POV 0.00-9.00 (0.00 );  PSB 5.60-5.60 (+0.30 );  PSL 0.00-53.00 (0.00 );  PSP 7.80-7.80 (+0.30 );  ATA 0.00-0.90 (0.00 );  AVF 0.00-0.50 (0.00 );  C21 23.00-22.70 (-0.25 );  FDG 0.00-1.20 (0.00 );  GTT 0.00-0.40 (0.00 );  KTB 0.00-1.90 (0.00 );  NTB 0.00-0.80 (0.00 );  PXL 2.50-2.50 (0.00 );  PXM 0.00-0.50 (0.00 );  SBS 2.40-2.30 (+0.05 );  VES 1.10-1.10 (+0.10 );  VLF 0.00-0.70 (0.00 );  VNH 1.80-1.70 (+0.05 );  VNI 6.90-6.90 (+0.90 );  BVG 1.40-1.40 (0.00 );  EFI 7.70-7.70 (+0.10 );  GGG 0.00-0.80 (0.00 );  HDO 0.00-1.10 (0.00 );  NTW 0.00-22.60 (0.00 );  VPC 1,600.00-1,400.00 (+100.00 );  NNT 0.00-17.00 (0.00 );  LKW 0.00-13.10 (0.00 );  VSP 0.00-0.00 (0.00 );  MTC 0.00-10.00 (0.00 );  PTK 0.00-1.70 (0.00 );  CAD 0.00-0.00 (0.00 );  NBS 0.00-40.00 (0.00 );  PID 0.00-6.30 (0.00 );  VNN 0.00-8.20 (0.00 );  V11 0.00-0.00 (0.00 );  LM3 0.00-8.10 (0.00 );  PFL 1.70-1.70 (+0.10 );  PHH 0.00-13.70 (0.00 );  PSG 0.00-0.40 (0.00 );  PVR 0.00-2.10 (0.00 );  QCC 0.00-7.50 (0.00 );  S27 0.00-4.20 (0.00 );  SD1 0.00-1.40 (0.00 );  SDB 0.00-1.20 (0.00 );  SDH 1.60-1.60 (+0.20 );  SQC 0.00-81.00 (0.00 );  ACE 0.00-26.00 (0.00 );  ADP 31.00-30.50 (-0.25 );  BMJ 0.00-15.00 (0.00 );  BTC 0.00-0.00 (0.00 );  BTG 0.00-5.30 (0.00 );  BTW 0.00-15.50 (0.00 );  BVN 0.00-8.50 (0.00 );  BWA 0.00-4.30 (0.00 );  CI5 0.00-16.50 (0.00 );  CT3 0.00-9.60 (0.00 );  CZC 0.00-7.00 (0.00 );  D26 0.00-10.50 (0.00 );  DAP 0.00-31.60 (0.00 );  DBM 0.00-25.00 (0.00 );  DGT 15.80-15.00 (+0.10 );  DLD 0.00-6.90 (0.00 );  DNL 0.00-13.80 (0.00 );  DNS 10.30-10.30 (+1.30 );  DPP 0.00-13.50 (0.00 );  DTV 0.00-18.00 (0.00 );  DVH 0.00-8.70 (0.00 );  DXL 0.00-2.30 (0.00 );  FBA 0.00-0.90 (0.00 );  GDW 0.00-15.20 (0.00 );  GER 0.00-5.90 (0.00 );  GHC 33.50-33.50 (0.00 );  GTH 0.00-4.80 (0.00 );  H11 0.00-6.90 (0.00 );  HCI 0.00-5.30 (0.00 );  HDM 24.80-24.80 (0.00 );  HFC 0.00-14.00 (0.00 );  HFX 0.00-1.40 (0.00 );  HPP 45.00-45.00 (-0.50 );  HPT 0.00-13.00 (0.00 );  ICI 0.00-8.70 (0.00 );  IHK 0.00-19.80 (0.00 );  IME 0.00-9.00 (0.00 );  IN4 0.00-56.00 (0.00 );  KBE 0.00-10.40 (0.00 );  KCE 0.00-18.50 (0.00 );  KSC 0.00-0.50 (0.00 );  LCC 0.00-3.10 (0.00 );  MDF 6.00-6.00 (-2.10 );  MEF 0.00-0.90 (0.00 );  MTH 12.00-12.00 (+0.90 );  MTP 16.00-16.00 (+0.50 );  NBW 0.00-22.30 (0.00 );  ND2 19.80-19.60 (-0.20 );  NDC 0.00-23.80 (0.00 );  NHN 0.00-30.00 (0.00 );  NOS 0.00-0.30 (0.00 );  SSG 0.00-1.60 (0.00 );  NMK 0.00-12.50 (0.00 );  NNG 0.00-7.00 (0.00 );  HLA 0.00-0.00 (0.00 );  CKD 16.60-16.60 (0.00 );  PTM 0.00-0.00 (0.00 );  LM3 0.00-0.00 (0.00 );  AVF 0.00-0.00 (0.00 );  TVB 14.10-14.00 (-0.15 );  ISH 0.00-13.50 (0.00 );  AGX 0.00-41.00 (0.00 );  BCP 8.00-8.00 (-0.50 );  DOP 0.00-14.80 (0.00 );  SLC 0.00-8.10 (0.00 );  RBC 0.00-14.60 (0.00 );  THW 0.00-14.80 (0.00 );  BTU 0.00-6.20 (0.00 );  KTB 0.00-0.00 (0.00 );  PTK 0.00-0.00 (0.00 );  PXL 2,400.00-2,300.00 (-50.00 );  PMJ 0.00-13.00 (0.00 );  BEL 0.00-7.10 (0.00 );  DC1 0.00-13.90 (0.00 );  DT4 0.00-0.00 (0.00 );  NAP 0.00-11.50 (0.00 );  RAT 0.00-12.00 (0.00 );  VGL 0.00-5.70 (0.00 );  AUM 0.00-0.00 (0.00 );  HND 0.00-10.00 (0.00 );  L63 0.00-5.00 (0.00 );  TTV 0.00-0.00 (0.00 );  SHX 0.00-5.00 (0.00 );  GTS 0.00-8.50 (0.00 );  VSN 38.00-38.00 (+0.60 );  BT1 0.00-18.00 (0.00 );  DND 0.00-16.00 (0.00 );  QBR 0.00-0.00 (0.00 );  TVU 0.00-8.00 (0.00 );  MES 0.00-0.00 (0.00 );  ATA 0.00-0.00 (0.00 );  HHR 0.00-0.00 (0.00 );  ONW 15.90-15.90 (+0.10 );  X77 0.00-0.30 (0.00 );  BTD 15.50-15.00 (+0.15 );  TTP 0.00-0.00 (0.00 );  BHP 0.00-12.40 (0.00 );  DTC 0.00-0.00 (0.00 );  ASD 0.00-1.00 (0.00 );  SDJ 0.00-0.00 (0.00 );  MIC 0.00-0.00 (0.00 );  TL4 0.00-7.60 (0.00 );  RCD 26.50-25.70 (+0.40 );  VFC 0.00-0.00 (0.00 );  CEC 0.00-13.20 (0.00 );  CNC 39.00-39.00 (0.00 );  DAS 0.00-3.60 (0.00 );  DTN 0.00-9.00 (0.00 );  DVC 0.00-6.00 (0.00 );  HBD 0.00-0.00 (0.00 );  HPB 0.00-0.00 (0.00 );  MMC 0.00-0.00 (0.00 );  NTB 0.00-0.00 (0.00 );  PRO 5.00-5.00 (-0.50 );  PVA 0.00-0.00 (0.00 );  PXM 0.00-0.00 (0.00 );  QCC 0.00-0.00 (0.00 );  QPH 0.00-19.00 (0.00 );  SBS 2,100.00-1,800.00 (-150.00 );  SCC 0.00-0.00 (0.00 );  SD3 5,000.00-4,900.00 (+50.00 );  SDB 0.00-0.00 (0.00 );  SJM 1,000.00-1,000.00 (+100.00 );  SPH 0.00-6.00 (0.00 );  SSN 17.70-17.50 (-0.40 );  STL 0.00-0.00 (0.00 );  TBD 66.20-66.10 (+0.05 );  VCX 2.30-2.30 (+0.20 );  VHH 0.00-0.00 (0.00 );  VIN 10.50-10.50 (-0.10 );  VKP 0.00-0.00 (0.00 );  VTX 0.00-15.90 (0.00 );  YBC 0.00-0.00 (0.00 );  XPH 5.90-5.60 (+0.05 );  DDM 0.00-0.00 (0.00 );  KTL 16.80-16.80 (-0.80 );  TLT 16,800.00-16,800.00 (-100.00 );  VSG 0.00-0.00 (0.00 );  VRG 4.60-4.50 (+0.05 );  SFT 0.00-3.00 (0.00 );  SNC 13.30-13.30 (+1.30 );  S27 0.00-0.00 (0.00 );  GTC 0.00-0.00 (0.00 );  CNH 0.00-10.20 (0.00 );  ICN 0.00-23.00 (0.00 );  TOP 2.20-2.10 (+0.05 );  C71 0.00-10.80 (0.00 );  MSR 18.00-17.40 (-0.10 );  HU6 0.00-5.10 (0.00 );  TVM 0.00-4.80 (0.00 );  VTM 0.00-0.00 (0.00 );  CMP 0.00-0.00 (0.00 );  TDM 19.50-19.50 (-0.50 );  DCT 0.00-0.00 (0.00 );  I10 0.00-0.00 (0.00 );  KIP 0.00-25.00 (0.00 );  VPD 14.10-14.10 (0.00 );  MTM 0.00-2.60 (0.00 );  FCC 0.00-11.00 (0.00 );  VC5 0.00-0.00 (0.00 );  DBH 0.00-6.00 (0.00 );  IPA 19.50-19.50 (+1.00 );  DNR 0.00-0.00 (0.00 );  NLS 0.00-11.10 (0.00 );  TAW 0.00-20.00 (0.00 );  VOC 21.60-21.60 (+0.40 );  QSP 0.00-12.90 (0.00 );  APL 0.00-0.00 (0.00 );  MVB 6.20-6.20 (-0.80 );  SPB 0.00-62.00 (0.00 );  C21 0.00-0.00 (0.00 );  CQT 0.00-2.70 (0.00 );  LQN 0.00-0.00 (0.00 );  RTS 0.00-9.40 (0.00 );  XHC 17.20-17.20 (0.00 );  VCW 0.00-35.00 (0.00 );  CVC 0.00-10.50 (0.00 );  GTD 0.00-12.10 (0.00 );  HHN 0.00-0.00 (0.00 );  VCP 22.00-21.50 (-0.65 );  HEC 0.00-17.80 (0.00 );  SCH 0.00-9.10 (0.00 );  SEA 16.00-16.00 (0.00 );  TNP 0.00-10.00 (0.00 );  IST 0.00-12.80 (0.00 );  MCH 53.00-53.00 (+0.10 );  DBD 49.20-49.00 (+0.10 );  DPH 25.20-25.20 (-0.80 );  PXC 0.00-0.00 (0.00 );  HFB 0.00-9.70 (0.00 );  CNT 0.00-0.00 (0.00 );  HHA 0.00-51.70 (0.00 );  PFL 1,600.00-1,500.00 (+50.00 );  NQB 0.00-0.00 (0.00 );  LAI 0.00-16.50 (0.00 );  VMA 0.00-16.10 (0.00 );  PHH 15,000.00-13,300.00 (-850.00 );  BDW 0.00-6.30 (0.00 );  HJC 0.00-3.70 (0.00 );  DLT 0.00-13.30 (0.00 );  NPH 0.00-18.20 (0.00 );  BLI 7.50-7.00 (-0.25 );  MKT 0.00-15.30 (0.00 );  LAW 0.00-13.40 (0.00 );  SD8 0.00-0.00 (0.00 );  VTG 0.00-11.40 (0.00 );  XMD 0.00-4.10 (0.00 );  VLF 0.00-0.00 (0.00 );  HD2 13.00-13.00 (0.00 );  MGC 0.00-7.00 (0.00 );  ABC 19.00-18.80 (+0.20 );  BLN 0.00-9.90 (0.00 );  HMG 0.00-7.20 (0.00 );  YRC 0.00-8.60 (0.00 );  CTW 0.00-6.10 (0.00 );  EAD 0.00-20.00 (0.00 );  SP2 0.00-7.60 (0.00 );  HAC 4.40-4.40 (+0.10 );  TW3 12.80-15.00 (-1.10 );  RTB 14.00-12.00 (-0.80 );  SAC 11.10-10.80 (-0.15 );  UPH 0.00-25.00 (0.00 );  VCE 0.00-8.00 (0.00 );  AMS 0.00-8.70 (0.00 );  FSO 0.00-12.50 (0.00 );  SEP 0.00-8.00 (0.00 );  TTD 0.00-46.00 (0.00 );  USC 0.00-10.60 (0.00 );  SPV 8.20-8.20 (0.00 );  CLX 11.90-11.90 (+1.40 );  RTH 0.00-6.00 (0.00 );  DCI 0.00-0.00 (0.00 );  CCP 15.30-15.20 (+0.75 );  EIN 4.10-4.00 (-0.25 );  HDP 14.50-14.00 (+0.45 );  QTP 8.00-8.00 (0.00 );  RHN 0.00-10.00 (0.00 );  TRT 0.00-16.90 (0.00 );  VNH 1,700.00-1,700.00 (0.00 );  G20 0.00-1.60 (0.00 );  SGR 30.40-30.40 (0.00 );  DDV 7.40-7.00 (-0.40 );  VST 0.00-0.00 (0.00 );  CCR 0.00-18.70 (0.00 );  SDX 0.00-5.20 (0.00 );  UEM 0.00-41.50 (0.00 );  BVG 0.00-0.00 (0.00 );  NDP 35.60-35.60 (-1.20 );  KCB 2.70-2.70 (+0.30 );  TPS 0.00-24.50 (0.00 );  HHV 0.00-11.70 (0.00 );  ITS 3.70-3.70 (+0.20 );  VPA 0.00-5.70 (0.00 );  HU4 0.00-5.10 (0.00 );  IFC 0.00-13.40 (0.00 );  HBI 0.00-26.00 (0.00 );  DAC 0.00-0.00 (0.00 );  HKP 5.60-4.70 (+0.05 );  SGP 8.50-8.50 (-0.20 );  HRT 4.20-4.00 (+0.10 );  VLB 59.40-59.40 (+7.70 );  HRG 0.00-6.60 (0.00 );  IBC 25.00-24.70 (-0.25 );  HES 0.00-13.00 (0.00 );  CCV 0.00-8.00 (0.00 );  DBW 0.00-0.00 (0.00 );  SID 0.00-16.70 (0.00 );  VEE 0.00-10.00 (0.00 );  VIB 22.50-21.70 (+0.40 );  AMP 0.00-16.70 (0.00 );  BTB 8.50-8.50 (-1.40 );  CHS 9.10-9.10 (-1.30 );  CKH 0.00-7.10 (0.00 );  DCF 7.90-7.90 (0.00 );  DFC 50.00-44.00 (0.00 );  DPG 54.00-53.70 (+0.25 );  GVT 0.00-9.00 (0.00 );  PNT 0.00-8.20 (0.00 );  VIF 13.50-13.50 (0.00 );  FOX 71.80-71.80 (-0.30 );  X18 0.00-6.00 (0.00 );  BRS 0.00-7.10 (0.00 );  VIM 0.00-12.60 (0.00 );  MVY 0.00-10.00 (0.00 );  NAS 31.50-30.20 (-0.65 );  TMG 0.00-16.30 (0.00 );  AC4 0.00-16.20 (0.00 );  CPH 0.00-0.00 (0.00 );  HLB 0.00-29.20 (0.00 );  TQN 0.00-17.00 (0.00 );  CHC 0.00-10.00 (0.00 );  EMG 0.00-17.10 (0.00 );  SBD 15.20-15.20 (-2.60 );  KHW 0.00-0.00 (0.00 );  NUE 0.00-7.00 (0.00 );  PND 5.90-5.90 (+0.70 );  BTV 0.00-21.20 (0.00 );  FCS 0.00-10.00 (0.00 );  GEG 14.50-14.50 (+0.20 );  NAC 0.00-6.00 (0.00 );  GSM 11.20-11.20 (+0.10 );  VT8 7.30-7.30 (+0.90 );  SSG 0.00-0.00 (0.00 );  VNI 0.00-0.00 (0.00 );  SD1 0.00-0.00 (0.00 );  PPG 0.00-0.00 (0.00 );  V15 0.00-0.00 (0.00 );  PTE 0.00-3.10 (0.00 );  VNP 4.70-4.70 (0.00 );  ISG 0.00-2.60 (0.00 );  CMK 0.00-0.00 (0.00 );  MTA 2.40-2.40 (+0.10 );  HNF 41.80-41.80 (0.00 );  NCS 0.00-48.00 (0.00 );  PIS 0.00-15.50 (0.00 );  PVO 4.90-4.90 (0.00 );  CXH 0.00-9.00 (0.00 );  TND 0.00-7.40 (0.00 );  NWT 0.00-6.00 (0.00 );  BDG 27.00-27.00 (-3.00 );  BMN 0.00-0.00 (0.00 );  SVG 4.20-4.20 (+0.50 );  CID 0.00-0.00 (0.00 );  MTL 0.00-13.90 (0.00 );  KSV 0.00-11.40 (0.00 );  BSP 23.80-23.60 (+0.70 );  FDG 0.00-0.00 (0.00 );  NBR 0.00-6.10 (0.00 );  BTR 0.00-9.60 (0.00 );  UCT 0.00-0.00 (0.00 );  IFS 0.00-0.00 (0.00 );  NQT 0.00-8.50 (0.00 );  SZE 0.00-7.50 (0.00 );  HNP 0.00-24.90 (0.00 );  PVM 10.50-10.00 (+0.55 );  PVP 0.00-6.40 (0.00 );  QNS 70.70-70.60 (+0.15 );  VPR 0.00-17.00 (0.00 );  ANT 0.00-9.90 (0.00 );  KHD 0.00-7.50 (0.00 );  QHW 27.50-27.50 (+0.40 );  VBG 0.00-0.00 (0.00 );  PCF 0.00-10.00 (0.00 );  VNN 0.00-0.00 (0.00 );  HPD 14.30-14.30 (+0.70 );  MCI 0.00-5.30 (0.00 );  DCD 0.00-8.20 (0.00 );  AGP 0.00-23.50 (0.00 );  SGN 152.00-150.00 (-1.00 );  VGG 54.00-53.00 (+0.10 );  NSG 11.50-11.50 (+1.50 );  CTN 0.00-0.00 (0.00 );  S12 0.00-0.00 (0.00 );  SQC 0.00-0.00 (0.00 );  SRB 0.00-0.00 (0.00 );  CNN 0.00-12.10 (0.00 );  ICC 58.40-58.40 (+4.80 );  NBT 0.00-6.00 (0.00 );  DDH 0.00-10.40 (0.00 );  VNB 15.00-14.70 (+0.65 );  TAP 0.00-7.00 (0.00 );  HAN 0.00-10.70 (0.00 );  L45 0.00-2.10 (0.00 );  NNB 0.00-0.00 (0.00 );  NTR 0.00-6.00 (0.00 );  CMF 0.00-90.00 (0.00 );  HNT 0.00-4.10 (0.00 );  LCW 0.00-0.00 (0.00 );  NS2 17.90-17.90 (+2.30 );  AFX 0.00-4.00 (0.00 );  DSV 0.00-0.00 (0.00 );  HTU 0.00-0.00 (0.00 );  RCC 0.00-18.30 (0.00 );  GGS 0.00-10.00 (0.00 );  HTW 0.00-0.00 (0.00 );  DOC 0.00-10.40 (0.00 );  NTC 70.50-70.00 (-0.05 );  SSU 0.00-10.70 (0.00 );  C12 0.00-17.20 (0.00 );  G36 0.00-9.00 (0.00 );  NS3 0.00-15.20 (0.00 );  QNW 0.00-0.00 (0.00 );  SB1 15.80-15.80 (+0.80 );  GCB 5.80-5.80 (+0.30 );  SPA 0.00-18.00 (0.00 );  TB8 0.00-11.60 (0.00 );  BDF 0.00-0.00 (0.00 );  PKR 6.60-6.60 (-0.50 );  TNS 3.90-3.80 (-0.15 );  VWS 0.00-15.00 (0.00 );  HGW 0.00-0.00 (0.00 );  GND 0.00-16.60 (0.00 );  TUG 0.00-8.50 (0.00 );  HTR 0.00-12.00 (0.00 );  PIA 24.40-24.40 (+0.30 );  CDG 0.00-9.40 (0.00 );  BT6 5,400.00-5,300.00 (+150.00 );  MH3 20.80-20.80 (+0.80 );  VES 1,200.00-1,100.00 (+50.00 );  BHC 0.00-0.00 (0.00 );  SHG 0.00-3.30 (0.00 );  SAS 0.00-29.00 (0.00 );  MTG 3,800.00-3,800.00 (0.00 );  PID 0.00-0.00 (0.00 );  PSG 0.00-0.00 (0.00 );  TRS 58.00-57.00 (-3.50 );  VLG 5.80-5.80 (+0.10 );  HNB 0.00-34.90 (0.00 );  CGP 0.00-8.00 (0.00 );  GEX 22.80-22.60 (+1.10 );  VLC 16.00-16.00 (0.00 );  VEF 61.20-61.00 (-0.10 );  PEQ 22.10-22.10 (+2.80 );  TVN 0.00-7.50 (0.00 );  DNW 0.00-16.00 (0.00 );  PNG 13.50-13.50 (-1.00 );  GTT 0.00-0.00 (0.00 );  CDH 0.00-0.00 (0.00 );  ACV 61.50-61.50 (+2.70 );  BSG 0.00-8.90 (0.00 );  HPW 0.00-7.60 (0.00 );  POS 11.90-11.90 (+0.70 );  SRT 5.20-5.10 (-0.65 );  HLR 0.00-6.00 (0.00 );  NVP 0.00-0.00 (0.00 );  RLC 0.00-0.00 (0.00 );  DTK 0.00-14.00 (0.00 );  HEM 14.10-14.10 (-2.10 );  HVN 25.70-25.40 (+0.15 );  L12 0.00-6.10 (0.00 );  VGT 11.50-11.40 (+0.15 );  MCT 0.00-0.00 (0.00 );  HSA 0.00-39.20 (0.00 );  PAI 0.00-0.00 (0.00 );  SBL 18.30-18.30 (+0.10 );  BSQ 25.00-25.00 (0.00 );  DTG 22.00-22.00 (-1.00 );  EIC 0.00-7.90 (0.00 );  QNU 0.00-0.00 (0.00 );  MVC 10.60-10.60 (-0.60 );  QLT 0.00-9.50 (0.00 );  ACS 12.80-12.80 (-2.20 );  VLW 8.70-8.70 (+0.70 );  NAW 0.00-0.00 (0.00 );  ATB 8.20-8.20 (-1.40 );  PPH 17.20-17.20 (+0.20 );  HBH 0.00-10.00 (0.00 );  TOT 10.50-10.50 (0.00 );  HEJ 0.00-8.60 (0.00 );  VEC 5.50-5.40 (-0.15 );  SCS 90.70-90.70 (+0.10 );  DSG 0.00-0.00 (0.00 );  DHB 0.00-0.00 (0.00 );  TVP 42.00-42.00 (+5.40 );  CE1 0.00-14.00 (0.00 );  DNE 6.60-6.60 (0.00 );  CMW 0.00-0.00 (0.00 );  TVA 28.60-28.60 (0.00 );  THR 0.00-0.00 (0.00 );  TTN 0.00-5.00 (0.00 );  TSG 0.00-0.00 (0.00 );  UPC 11.20-11.20 (+1.00 );  HCS 0.00-7.00 (0.00 );  PDV 0.00-4.50 (0.00 );  DSS 0.00-0.00 (0.00 );  TEC 0.00-0.00 (0.00 );  VIH 0.00-16.60 (0.00 );  BDP 0.00-0.00 (0.00 );  MTS 0.00-0.00 (0.00 );  BSD 0.00-43.00 (0.00 );  MIG 13.30-13.20 (-0.25 );  DHD 0.00-32.00 (0.00 );  PYU 0.00-0.00 (0.00 );  MPY 0.00-0.00 (0.00 );  DVN 16.30-16.20 (-0.05 );  SIV 0.00-44.50 (0.00 );  MLC 0.00-0.00 (0.00 );  TNW 0.00-9.00 (0.00 );  TTS 0.00-6.00 (0.00 );  DAR 0.00-3.30 (0.00 );  PVH 2.00-2.00 (0.00 );  CEG 0.00-14.30 (0.00 );  DP2 14.20-14.20 (+1.70 );  PWS 0.00-10.50 (0.00 );  DRI 12.80-12.70 (+0.05 );  VGV 0.00-8.10 (0.00 );  HMS 0.00-33.00 (0.00 );  C36 0.00-0.00 (0.00 );  LIC 0.00-7.00 (0.00 );  THU 0.00-0.00 (0.00 );  BMV 0.00-0.00 (0.00 );  HTG 0.00-16.70 (0.00 );  BMD 0.00-7.20 (0.00 );  BSL 15.80-15.80 (+1.10 );  NHV 12.90-12.80 (+0.05 );  APF 54.00-54.00 (+1.00 );  AFC 0.00-15.30 (0.00 );  CH5 0.00-0.00 (0.00 );  MC3 0.00-0.00 (0.00 );  PTO 13.50-13.50 (+0.30 );  RGC 10.20-10.20 (-1.80 );  BRR 10.80-10.80 (+0.80 );  DNH 0.00-21.00 (0.00 );  CBS 0.00-0.00 (0.00 );  CVH 0.00-0.00 (0.00 );  TTJ 0.00-67.00 (0.00 );  KLB 9.00-8.90 (+0.15 );  TCW 22.50-20.10 (-0.70 );  CMN 40.00-40.00 (-1.00 );  CDR 0.00-0.00 (0.00 );  CGV 3.00-3.00 (0.00 );  VHD 0.00-7.50 (0.00 );  KGU 16.00-16.00 (-3.00 );  HC3 24.30-24.30 (+0.20 );  BHA 0.00-12.60 (0.00 );  VAV 60.00-60.00 (0.00 );  DNN 0.00-6.70 (0.00 );  TDB 0.00-32.40 (0.00 );  NHH 80.50-80.00 (+2.55 );  SVL 0.00-0.00 (0.00 );  CCT 0.00-0.00 (0.00 );  MND 0.00-0.00 (0.00 );  VLP 0.00-10.20 (0.00 );  PSN 0.00-7.40 (0.00 );  HAM 0.00-16.20 (0.00 );  FSC 0.00-8.00 (0.00 );  BLT 0.00-32.00 (0.00 );  NED 7.20-7.20 (-0.80 );  KSE 0.00-0.00 (0.00 );  BDT 0.00-12.80 (0.00 );  HAF 0.00-15.80 (0.00 );  MLN 4.00-3.90 (+0.05 );  LMI 0.00-10.00 (0.00 );  CPI 0.00-2.00 (0.00 );  YTC 39.50-39.50 (+3.00 );  TSJ 0.00-0.00 (0.00 );  HTE 6.20-6.20 (-0.10 );  CC4 0.00-6.70 (0.00 );  EME 20.90-20.90 (+2.70 );  CC1 0.00-16.80 (0.00 );  LTG 52.10-52.00 (+1.25 );  PCM 0.00-6.30 (0.00 );  MTV 0.00-13.50 (0.00 );  ART 23.10-22.50 (+0.90 );  NBE 0.00-6.90 (0.00 );  JOS 0.00-0.00 (0.00 );  UMC 0.00-0.00 (0.00 );  LLM 10.00-9.80 (+0.50 );  CCH 0.00-0.00 (0.00 );  LBC 0.00-0.00 (0.00 );  
TIN BÁN TIN MUA
MÃ CK GIÁ KHỐI LƯỢNG THỜI GIAN
TPBANK Ngân hàng TMCP Tiên Phong
13 20.000 26/07 10:21
YTECO CTCP XNK Y Tế TP.HCM
35 12.000 26/07 10:09
HDBANK Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM
17 200.000 26/07 10:12
OCB Ngân hàng TMCP Phuơng Đông
13.5 100.000 26/07 09:50
CTIN CTCP Viễn thông - Tin học bưu điện
30 50.000 26/07 09:59
MÃ CK GIÁ KHỐI LƯỢNG THỜI GIAN
TONDONGA CTCP Tôn Đông Á
32 50.000 26/07 10:02
MCMI CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu
45 75.000 26/07 10:11
ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình
10 300.000 26/07 10:15
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thuơng Việt Nam
0.4 55.000 26/07 10:12
CTVT CTCP Công trình Viettel
31 20.000 26/07 09:58

Thêm một công ty bị kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế phí

18/09/2017 10:33 AM

CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: VTG) vừa có công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại báo cáo tài chính soát xét bán niên liên quan đến chi phí thuê đất hơn 5.5 tỷ đồng.

Nhịp đập Thị trường 18/09: Nhóm trụ phân hóa mạnh

18/09/2017 10:50 AM

Thị trường mở cửa tuần giao dịch với đà tăng nhẹ của các chỉ số. Tuy vậy, tình trạng giằng co đang diễn ra khá mạnh trước sự phân hóa của nhóm cổ phiếu Large Cap

PVcomBank trao giải xe máy Vespa cho khách hàng Long Xuyên

18/09/2017 10:35 AM

Sáng ngày 15/09/2017, tại Chi nhánh PVcomBank Long Xuyên, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức lễ trao thưởng chương trình khuyến mại “Sống tận hưởng, thỏa đam mê” cho chủ nhân giải thưởng xe máy Vespa trị  giá 70 triệu đồng.

Ưu đãi Samsung tỉ đô nhưng thu thuế bà bún bò có công bằng?

18/09/2017 10:37 AM

Chính sách ưu đãi doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam như Samsung khiến cho Nhà nước mất nhiều tỉ USD thuế. Trong khi đó một hộ bán bún bò 10 tô/ngày cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân...

BIS: Các NHTW trên thế giới không thể lờ đi sự bùng nổ của Bitcoin

18/09/2017 10:38 AM

Các ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới không thể ngồi yên và lờ đi đà tăng trưởng của các đồng tiền kỹ thuật số vì có thể gây ra rủi ro cho sự ổn định của hệ thống tài chính. Đây là quan điểm của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Bloomberg cho hay.